Whatsapp İletişim Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni – Silk and Cashmere

Bayram süresince verilen siparişler 20 Haziran itibari ile kargoya teslim edilecektir.

Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır

Bu koleksiyonlara göz atın.

Fabeks Dış Tricaret A.Ş. (Silk and Cashmere) (Buradan itibaren “Şirket veya Silk and Cashmere” olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelere karşı olan sorumluluğumuz nedeniyle, yürütmüş olduğumuz faliyetlerimiz çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi kişileri aydınlatmak amacıyla işbu WhatsApp İletişim Süreçlerine Yönelik Aydinlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırlamış bulunuyoruz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 263287-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0384-0035-0310-0018 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Assembly Ferko Signature No:175 B4 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Fabeks Dış Ticaret Anonim Şirketi’dir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıda örnekleme yöntemiyle sayılmıştır:

Veri Kategorisi                          : Veri

İletişim                                      : Telefon numarası

Müşteri İşlem                            : Talep Bilgisi – beden bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar           : Profil Fotoğrafı, video, fotoğraf ve ses kayıtları

*Söz konusu iletişim biçimi tarafınızca özgür bir şekilde doldurulabilir alanlara sahiptir. Bu sebeple ilgili alanlara yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri yazmanız durumunda, bu veriler de Şirket tarafından işlenebilecek ve sistem sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5.maddesinde öngörülen “Açık Rıza” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve tarafımıza WhatsApp ve benzeri anlık mesajlaşma araçları aracılığıyla ileti göndermenizle toplanmaktadır. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz;

 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 3. Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
 4. Hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla ile işlenebilmektedir. 
 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz işbu Kanun’un 8.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) iş ortaklarımıza ve talep halinde (ii) yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Buna ek olarak Kanun’un 9.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (söz konusu iletişim yollarının sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle) verileriniz yurt dışında aktarılabilecektir.

 1. Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • kişisel veri islenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ islenmiş̧ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak islenmiş̧ olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • islenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://silkandcashmere.com/pages/6698-nolu-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-hakkinda-bilgilendirme adresinde yer alan Silk and Cashmere Aydınlatma metninde belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) tarafımca okunmuş ve kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme tarafıma yapılmıştır. Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen kişisel verilerimin; Aydınlatma Metni’ndeki amaçlar ve bu amaçlara ek olarak saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesinde düzenleme altına alınan “Açık Rıza” hukuki sebebine dayalı olarak yurt dışında mukim WhatsApp LLC’ye aktarılmasına yukarıdaki hususlarda bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarımı öğrendikten sonra Whatsapp iletişim sayfasındaki onaylıyorum butonuna tıklayarak açık rızam ile onay vermekteyim.